نقره نشون : اجراي اولين تئاتر عروسکي در بزرگترين شهرفرنگ           اقتباسي از شعر فروغ فرخزاد: «به علي گفت مادرش روزي»